Begrippenlijst omtrent de Compromis de Vente

Begrippenlijst omtrent de Compromis de Vente

Hieronder treft u een woordenlijst en enkele begrippen aan die u in de Compromis de Vente kan tegenkomen.

 

 

Accepter les conditions de vente

Akkoord gaan met de verkoopvoorwaarden

Accord de volontés

Wilsovereenstemming

Accord verbal

Mondelinge afspraak

Achat à tempérament

Koop op afbetaling

Acte (authentique) de vente

Akte van levering / definitief

Agence Immobilière

Makelaarskantoor in onroerend goed

Agent immobilier

Makelaar in onroerend goed

Annulation judiciaire

Nietigverklaring

Appartement dans un immeuble (détenu) en copropriété

Appartementsrechten

Approbation

Goedkeuring

Acquéreur

Koper

Arpentage

Landmeting

Assurance

Verzekering

Assurance de dommage au mobilier

Inboedelverzekering

Assurance dommage ouvrage

Verzekering die door de opdrachtgever van een bouw afgesloten moet worden (vaak via architect of maître d’oeuvre)

Assurance habitation

Opstalverzekering

   

Bon de visite

Document dat de makelaar de potentiële koper laat tekenen voordat deze een woning laat zien. Als de geïnteresseerde tot koop over zou willen gaan is hij, door tekening van dit document, verplicht dit via deze makelaar te doen.

   

C/C (commission comprise)

Prijs inclusief makelaarskosten

Caractéristiques techniques

Technische kenmerken

Carte professionnelle

Makelaarsvergunning

CU (certificat d’urbanisme)

Document waarop staat of er op een bepaalde plek gebouwd mag worden (soort bestemmingsplan).

Clause d’accroissement

Zie “clause de tontine”

Clause d’exonération des vices cachés

Ontheffing voor geborgen gebreken

Clause de dédit

Aanbetaling (vaak 10%) bij koop en financiële tegemoetkoming bij annulering

Clause de tontine

Indien één van de 2 eigenaren (bijvoorbeeld getrouwd) komt te overlijden gaat het deel van de zaak van de overledene naar de langstlevende. Deze langstlevende wordt met terugwerkende kracht beschouwd als enige eigenaar van de zaak te zijn geweest vanaf de dag van koop.

Clause résolutoire

Ontbindende clausule

Construction clés en main

Sleutelklare bouw

Compromis de Vente

Contract o/g dat definitief wordt als alle voorwaarden gerealiseerd zijn, voorlopig koopcontract.

Compte séquestre (notaire)

Derden rekening

Conclure un accord

Een overeenkomst sluiten

Condition suspensive d’obtention d’un prêt

Financieringsvoorbehoud

Contrat de construction de maison individuelle (CCMI)

Bouwovereenkomst waarbij de aannemer moet bouwen volgens wat overeengekomen is maar waar de hele juridische verantwoordelijkheid bij de eigenaar berust.

Coûts annexes

Bijkomende kosten

Crédit relais

Overbruggingscredit

   

Défaut

Gebrek , Defect

Défaut caché

Verborgen gebrek

Dégâts des eaux

Waterschade

Délai

Termijn

Délai d’acceptation

Aanvaardingstermijn

Délai de rétractation

Periode van 7 dagen na ontvangst van de bevestiging van ondertekening van de Compromis de Vente (van notaris of makelaar).

Détérioration

Achteruitgang

Devis

Begroting

Diagnostics

De testen die verplicht gedaan moeten worden voordat de Compromis de Vente getekend wordt (energie label, lood, asbest,elektriciteit, gas leidingen, natuurgeweld, septik tank, termieten)

Domicile conjugal

Echtelijke woning

Droit de propriété

Eigendomsrecht

Droit de préemption

Voorkooprecht

   

Echantillon

Monster

Egouts

Riool

Estimation de la valeur d’un bien

Taxatie

Expert en bâtiment

Bouwkundig adviseur

Expert immobilier

Taxateur (is ook benaming voor degene die de diagnostics uitvoert)

   

F.A.I (frais d’agence inclus)

Prijs inclusief makelaarskosten

Fosse septique

Septictanks

Fuite d’eau

Lekkage

   

Dépôt de garantie

Waarborgsom

Garantie biennale

Garantie die gedurende twee jaar na oplevering kan worden ingeroepen voor kleinere gebreken.

Garantie de parfait achèvement

Garantie die gedurende één jaar na oplevering kan worden ingeroepen met betrekking tot zichtbare en verborgen gebreken.

Garantie décennale

Garantie die gedurende tien jaar na oplevering van een bouwwerk kan worden ingeroepen inzake alle onderdelen van het bouwwerk die van invloed zijn op de soliditeit ervan.

Garantie des vices cachés

Waarborg tegen verborgen gebreken

   

Hypothèques grevant le bien

Hypotheken die op de onroerende zaak rusten.

   

Impôts fonciers

Onroerendzaak belasting

Impôts sur les plus values

Winstbelasting

   

Jouissance

Genot

Jouissance exclusive

Alleengebruik

   

Lot de lotissement

Kavel in een verkaveling

Lotissement

Terrein met kavels om op te bouwen

   

Maître d’oeuvre

Bouwbegeleider of ook wel hoofdaannemer

Maître d’ouvrage

Opdrachtgever van een bouw

Maison à usage d’habitation

Woonhuis

Mettre hors air

Winddicht maken

Mettre hors eau

Kap en waterdicht maken

   

Négociation

Onderhandeling

Notaire

Notaris

   

Offre

Bod

Offrir à la vente

Te koop aanbieden

Option d’achat

Koopoptie

   

Parcelle constructible

Bouwkavel

Permis de construire (PC)

Bouwvergunning

Permis de démolir

Sloopvergunning

Permis de lotir

Verkavelingsvergunning

Plan d’occupation des sols (nu PLU)

Oude benaming voor bestemmingsplan

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Bestemmingsplan

Plus-value

Winst tussen in- en verkoop van het o/g

Prêt immobilier

Lening ter behoeve van het financieren van een o/g

Prêt relais

Overbruggingskredit

Prix élevé

Hoge prijs

Prix imposé

Vastgestelde prijs

Prix raisonnable

Redelijk prijs

Prix avantageux

Voordelige prijs

Promesse d’achat

Eenzijdige belofte van de geïnteresseerde  koper de onroerend goed zaak tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen. De verkoper gaat geen verplichting aan.

Promesse de Vente

Zie Compromis de Vente

Promoteur immobilier

Projectontwikkelaar

Proposition (faire une)

Voorstel (doen)

Propriété

Eigendom

   

Relevé de compte définitif (du notaire)

Nota van afrekening (van notaris)

Remise de clés

Sleuteloverdracht

Réseau public d’assainissement

Het openbaar riool

Rétraction

Zie “droit de retraction”

Retrait d’une offre

Intrekking van een bod

   

SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural.

Regionale instantie die het beschermen van landbouw en bosgronden als taak heeft. Zodoende heeft SAFER een voorkeursrecht om o/g te kopen.

SHOB Surface Hors Oeuvre Brute

Bruto vloer oppervlakte (let op: Frankrijk en Nederland hebben niet dezelfde manier om het BVO te berekenen).

SHON Surface Hors Oeuvre Nette

Netto vloer oppervlakte

Servitude

Erfdienstbaarheid

Servitude de passage des eaux (usées)

Erfdienstbaarheid van huishoudwater afvoer

Servitude de passage

Erfdienstbaarheid van voetpad

Servitude de prospect / vue

Erfdienstbaarheid van uitzicht

SCI Société Civile Immobilière

Een soort maatschap met rechtspersoonlijkheid opgericht om onroerende zaken te houden/beheren (kopen, verkopen, verhuren). De SCI wordt eigenaar van de gekochte onroerende zaken en de maten aandeelhouders in de SCI. Het voordeel van het houden van een onroerende zaak middels aandelen ligt in het feit dat de zaak eenvoudiger kan worden overgedragen; dat de statuten bemoeienis van derden (erfgenamen) in de maatschap kunnen voorkomen en dat allerlei fiscale contructies mogelijk zijn om minder succesie/schenkings rechten te betalen bij de overdagen van de zaken.

Sous-traitant

Onderaannemer

Surcoût

Meerkosten

Surface

Oppervlakte

Syndicat des copropriétaires

Vereniging van eigenaren

   

Taux d’interêt du prêt immobilier

Hypotheekrente

Taxe d’habitation

Onroerend goed belasting over het gebruikersgedeelte

Taxe foncière

Onroerend goed belasting over het eigenaars gedeelte.

Terrain à bâtir

Bouwgrond

Titre de propriété

Eigendomsbewijs

Transfert de propriété

Eigendomsoverdracht

   

Valeur de (re)construction à neuf

Herbouwwaarde

Vendeur

Verkoper

Vente par autorité de justice

Gerechtelijke verkoop

Vice caché

Verborgen gebrek

 

 

 

keyboard_arrow_up